การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ด้วยรูปแบบ การประชุมออนไลน์ผ่าน Video conference ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปี 2567-2568 และเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤษภาคม 2567 ด้วยรูปแบบ การประชุมออนไลน์ผ่าน Video conference โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาเลือกนโยบาย และจุดเน้น สพฐ. จำนวน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน กำหนดเวลานำเสนอ ภายในเวลา 5-7 นาที ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ