ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผู้อำนวยการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
โทร. : –
อีเมล์ : –

นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โทร. : –
อีเมล์ : –

นางสาวทศพร ทักษิมา
รองผู้อำนวยการ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โทร. : –
อีเมล์ : taksima_t@hotmail.com

นายโกสินทร์ บุญมาก
รองผู้อำนวยการ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โทร. : –
อีเมล์ : gosin2520@gmail.com