หมวดหมู่: ภาระกิจผู้บริหาร

การดำเนินการประเมินภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การดำเนินการประเมินภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ ประธานกรรมการดำเนินการประเมินภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินการสอบครั้งนี้ ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 75 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 34 คน โดยดำเนินการเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายองอาจ จูมสีมา ผอ.ร.ร. ลือคำหาญวารินชำราบ, นางสาวประยงค์ศรี พูนทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการ และนางนิภาภร ชลการผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ หอประชุมปทุมทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษอุบลราชธานี เขต 1

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายจรัญ หวานคำ เป็นประธาน และมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วย ดร.ทศพร ทักษิมา ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ และนายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 เพื่อรับฟังข้อราชการสำคัญและเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน ความคาดหวังในอนาคต ภาตใต้งาน “ 2 ทศวรรษ สพฐ. ในการจัดการศึกษา ” และศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุชพัทยา เพื่อต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และรับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “ก.ต.ป.น ต้นแบบ” ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายจรัญ หวานคำ เป็นประธาน และมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รับฟังการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รับฟังการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.อบอจ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 25/2566 และรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 35/2566 (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 25/2566 และรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 35/2566 (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 25/2566 และรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 35/2566 (รูปแบบออนไลน์) จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพม.อบอจ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อไป ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายจรัญ หวานคำ เป็นประธาน และมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

พิธีเปิด โครงการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่การเป็น Digital Content Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิด โครงการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่การเป็น Digital Content Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่การเป็น Digital Content Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมด้วย บุคลากร สพม.อบอจ ระหว่างวันที่ 9–10 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มุ่งสู่การเป็น Digital Content Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคเทอแรคทีฟ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการในการครั้งนี้ ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 โดยคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินการสอบครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 93 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 36 คน โดยได้การดำเนินการสอบด้วยความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี