ผู้เขียน: admin

ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ผู้รับการประเมินประกอบด้วย 1.นายปรเมศ สังกะเพศ รอง ผอ.รร.พะลานวิทยาคม 2. นางทิพพาวรรณ สมหมาย รอง ผอ.รร.ศรีน้ำคำศึกษา 3.นางสาววรรณฐกาญจน์ สมลักษณ์ รอง ผอ.รร.ชีทวนวิทยาสามัคคี 4.นางสาวทิพวรรณ พลสมัคร์ รอง ผอ.รร.บ้านไทยวิทยาคม 5.นายไชยศรี ขุมคำ รอง ผอ.รร.โนนสวางประชาสรรค์ ณ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุมกิจกรรมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ร่วมประชุมกิจกรรมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วยบุคลากร สพม.อบอจ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และ โรงเรียนนารีนุกูล

ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และ โรงเรียนนารีนุกูล

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และ โรงเรียนนารีนุกูล

ร่วมงาน ช๊อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 15 ให้กำลังใจ ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม  ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมงาน ช๊อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 15 ให้กำลังใจ ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รองผอ.สพม.อบอจ พร้อมบุคลากร ร่วมงาน ช๊อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 15 ให้กำลังใจ ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ที่มาจัดทรรศการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน “ครัวบ้านไทย” ซึ่งหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานพิธีเปิดงาน ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ บันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ บันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ บันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี โรงเรียนหนองขอนวิทยา และโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี

ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี โรงเรียนหนองขอนวิทยา และโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี โรงเรียนหนองขอนวิทยา และโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 13/2566  ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 13/2566 ซึ่งได้มีการมอบการ์ด อวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือน มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัดด้วย ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ