ผู้เขียน: admin

ออกตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่โรงเรียนพะลานวืทยาคม

ออกตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่โรงเรียนพะลานวืทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 26-27 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นางสาวเมทินี หวานอารมย์ ผอ.ตสน.สพม.อบอจ และคณะ ออกตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่โรงเรียนพะลานวืทยาคม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเดชนาอุดม ได้แก่ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม และโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเดชนาอุดม ได้แก่ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม และโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี นางสาวกชพร พันธ์ศิริ และนางสาวเกศินี โกมล นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนในสหวิทยาเขตเดชนาอุดม ได้แก่ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม และโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ผลการนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ได้แก่ โรงเรียนจิกดู่วิทยา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม และโรงเรียนศรีเจริญศึกษา

ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ได้แก่ โรงเรียนจิกดู่วิทยา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม และโรงเรียนศรีเจริญศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเสิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง.ผอ.สพม.อบอจ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และติดตามการนำโครงการ/กิจกรรม นโยบาย สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ได้แก่ โรงเรียนจิกดู่วิทยา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม และโรงเรียนศรีเจริญศึกษา

สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคลลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

พิธีเปิดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่ งานแนะแนวอาชีพ”  ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่ งานแนะแนวอาชีพ” ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่ งานแนะแนวอาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้มาพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างมีความสุข และนำความรู้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ เลิก สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสถานศึกษาที่เน้น การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมลักซ์ บูติก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ เลิก สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสถานศึกษาที่เน้น การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมลักซ์ บูติก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนายชิดชัย ขยายวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ เลิก สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสถานศึกษาที่เน้น การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมลักซ์ บูติก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผอ.สพม.อบอจ ประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอสพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รองผอ.สพม.อบอจ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4