ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย ดังนี้
  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  3. กลุ่มนโยบายและแผน
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  7. กลุ่มกฎหมายและคดี
  8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  10. หน่วยตรวจสอบภายใน
สภาพทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มีพื้นที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ 2 จังหวัด best watch replicas สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อบต.กุดลาด) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0-4542-2186 โทรสาร 0-4542-2185 เว็บไซต์ www.secondary29.go.th พื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร

630 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร หรือ 10 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ

: ติดต่อกับ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันออก

: ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้

: ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาและศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก

: ติดต่อกับ ศรีสะเกษ และยโสธร

ลักษณะภูมิประเทศและอากาศ

จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) มีพื้นที่ปกครองทั้งสิ้น 15,517 ตารางกิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูง ต่ำ จัดเป็นที่ราบ สูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล ซึ่งแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้ว ไปลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม และมีลำน้ำใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลำเซบก ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อน หลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่สำคัญ คือเทือกเขาบรรทัดและสาธารณรัฐ ประชาชนกัมพูชา

ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมีอากาศร้อนในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

การปกครองและประชากร

จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,229 หมู่บ้าน 59 เทศบาล 185 อบต. มีประชากรทั้งสิ้น 1,874,548 คน เป็นชาย 937,766 คน คิดเป็นร้อยละ 50.02 หญิง

936,782 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97 ที่มา : http://stat.dopa.go.th/

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ประมาณ โดยประมาณ 585 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครอง ทั้งสิ้น 3,161,248

ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 56 ตำบล 653 หมู่บ้าน 24 เทศบาล 39 อบต. มีประชากรทั้งสิ้น 378,621 คน เป็นชาย 188,770 คน คิดเป็นร้อยละ 49.85 เป็นหญิง 189,851 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14

ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โครงสร้างประชากรเป็นชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และเชื้อสายเวียดนามอยู่เล็กน้อย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ

: ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ที่อำเภอเลิงนกทา และมุกดาหาร ที่อำเภอดอนตาล

ทิศตะวันออก

: ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ำโขง ด้านอำเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้นและ อำเภอตระการพืชผล

ทิศตะวันตก

: ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ที่อำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา

ทิศใต้

: ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอม่วงสามสิบ

สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยทั่วไปจังหวัดอำนาจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง บางส่วน มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ

  1. แม่น้ำโขง
  2. ลำเซบก
  3. ลำน้ำเซบาย

จังหวัดอำนาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศแบ่ง

ออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน