ประกาศ/เรื่องด่วน

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 045-422-186 ต่อ 109

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป