หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

การนำเสนอและนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ของสหวิทยาเขตมิ่งมงคล และสหวิทยาเขตหอไตร ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

การนำเสนอและนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ของสหวิทยาเขตมิ่งมงคล และสหวิทยาเขตหอไตร ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.อบอจ รับฟังการนำเสนอและนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ของสหวิทยาเขตมิ่งมงคล และสหวิทยาเขตหอไตร ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2025 สพม.อบอจ และการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2025 สพม.อบอจ และการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2025 สพม.อบอจ และการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

การรายงานผลการปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ สพม.อบอจ

การรายงานผลการปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ สพม.อบอจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายอลงกรณ์ อาษา
2. นางสาวณิชาปวีณ์ กำแก้ว
3. นางวิชชุลดา ทองกลม เข้ารับการฝึกปฏิบัติ
ในระหว่างวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ สพม.อบอจ

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ด้วยรูปแบบ การประชุมออนไลน์ผ่าน Video conference ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ด้วยรูปแบบ การประชุมออนไลน์ผ่าน Video conference ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปี 2567-2568 และเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤษภาคม 2567 ด้วยรูปแบบ การประชุมออนไลน์ผ่าน Video conference โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาเลือกนโยบาย และจุดเน้น สพฐ. จำนวน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน กำหนดเวลานำเสนอ ภายในเวลา 5-7 นาที ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการดำเนินการ เรื่องการพิจารณาและให้ข้อเสนอแผนจัดการศึกษาศูนย์การเรียนปัญญากัลป์ การวิจัยร่วมและการแถลงข่าวการใช้หลักสูตรทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเกียรติ สพม.อบอจ

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการดำเนินการ เรื่องการพิจารณาและให้ข้อเสนอแผนจัดการศึกษาศูนย์การเรียนปัญญากัลป์ การวิจัยร่วมและการแถลงข่าวการใช้หลักสูตรทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเกียรติ สพม.อบอจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการดำเนินการ เรื่องการพิจารณาและให้ข้อเสนอแผนจัดการศึกษาศูนย์การเรียนปัญญากัลป์ การวิจัยร่วมและการแถลงข่าวการใช้หลักสูตรทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเกียรติ สพม.อบอจ

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานในพิธีเปิด ”การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผน การยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรม ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และ การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนิน การค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับ เครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผน การยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรม ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และ การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนิน การค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับ เครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผน การยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรม ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และ การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนิน การค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับ เครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 18/2567 และรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2567 (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 18/2567 และรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2567 (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 18/2567 และรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2567 (รูปแบบออนไลน์) เพื่อรับฟังข้อราชการและนำนโยบาย ลงสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพม.อบอจ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.อบอจ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมต่างหล่าง โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.อบอจ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมต่างหล่าง โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.อบอจ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมต่างหล่าง โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี และ นางนิภาภร ชลการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ