หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ร่วมกับคณะกรรมการ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ร่วมกับคณะกรรมการ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ร่วมกับคณะกรรมการ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะกรรมการรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตเดชนาอุดม ณ โรงเรียนนากระแซงศึกษา

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตเดชนาอุดม ณ โรงเรียนนากระแซงศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะกรรมการรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตเดชนาอุดม ณ โรงเรียนนากระแซงศึกษา

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะกรรมการรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตวาริน ณ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตวาริน ณ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะกรรมการรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตวาริน ณ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตผาแต้ม ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตผาแต้ม ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะกรรมการรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตผาแต้ม ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี นางจิรา ลังกา และนางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรม ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การเสวนา เรื่อง “การติดตามการดำเนินงานด้านการ พัฒนาการศึกษา” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

การเสวนา เรื่อง “การติดตามการดำเนินงานด้านการ พัฒนาการศึกษา” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ ร่วมงานการเสวนา เรื่อง “การติดตามการดำเนินงานด้านการ พัฒนาการศึกษา” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว ณ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว ณ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะกรรมการรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว ณ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี