ข้อมูลการติดต่อ สพม.อบอจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-422-186
โทรสาร : 045-422-185
E-Mail : saraban04351@obec.go.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
กลุ่มอำนวยการ 045-422-186 ต่อ 0 , 105
กลุ่มบริหารงานบุคคล045-422-186 ต่อ 109
กลุ่มนโยบายและแผน045-422-186 ต่อ 108
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ045-422-186 ต่อ 107
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา045-422-186 ต่อ 111
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาข้าราชการครู ฯ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
หน่วยตรวจสอบภายใน