การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการดำเนินการ เรื่องการพิจารณาและให้ข้อเสนอแผนจัดการศึกษาศูนย์การเรียนปัญญากัลป์ การวิจัยร่วมและการแถลงข่าวการใช้หลักสูตรทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเกียรติ สพม.อบอจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการดำเนินการ เรื่องการพิจารณาและให้ข้อเสนอแผนจัดการศึกษาศูนย์การเรียนปัญญากัลป์ การวิจัยร่วมและการแถลงข่าวการใช้หลักสูตรทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเกียรติ สพม.อบอจ