การรายงานผลการปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ สพม.อบอจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายอลงกรณ์ อาษา
2. นางสาวณิชาปวีณ์ กำแก้ว
3. นางวิชชุลดา ทองกลม เข้ารับการฝึกปฏิบัติ
ในระหว่างวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ สพม.อบอจ