การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน”ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ ภารกิจ ผอ.จารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.”ในสังกัด ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ
การดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยนำไปไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีในลักษณะการประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยกำหนดให้ประเมินปีละ 1 ครั้ง
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อชี้แจงให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและเข้าใจ สามารถประเมินตนเองได้อย่าง ถูกต้อง ซึ่งจะแสดงว่าสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 ส่งผลให้รายงานการเงินของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือต่อไป

ใส่ความเห็น