การตรวจสภาพความเสียหายกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ(วาตภัย) โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ นางอรวรรณ สารพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางบุญมี พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตรวจสภาพความเสียหายกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ(วาตภัย) ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ใส่ความเห็น