การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามการปรับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามการปรับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ใส่ความเห็น