ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี