งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เพื่อให้ครูมีความภาคภูมิใจ ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีของสังคม “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เพื่อให้ครูมีความภาคภูมิใจ ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีของสังคม “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” พร้อมด้วยบุคลากร สพม.อบอจ ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี