มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่ `”มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา จิตอาสา พัฒนาสังคม”` ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ โดยให้หลักการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (SPDCA) สู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย เขตพื้นที่คุณภาพ โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการคุณภาพ นวัตกรรมเทคนโลยีคุณภาพ บุคลากรคุณภาพ ซึ่งนำไปสู้คุณภาพผู้เรียน อีกทั้งจุดเน้น สพม.อบอจ ประกอบด้วย

1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ที่เน้นสมรรถนะ

2. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

3. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยนักเรียน ในสถานศึกษาด้วยมาตรฐานความปลอดภัย (SESAO UBN AN Safety Center)

4. ส่งเสริมการจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ *”โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน”*

5. เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา

6. พื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ทุกระดับ (Learning Loss Recovery)

เพื่อนำไปสู่ `”มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา จิตอาสา พัฒนาสังคม”` ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

three × two =