การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ ประจำปี 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ ประจำปี 2567 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี