การเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 สหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม และนางสาวเกศินี โกมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 สหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม