การเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 สหวิทยาเขตเทพนิมิต ณ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายอชิระ วิริยสุขหทัย ผอ.โรงเรียนพนาศึกษา และนายธีระพล เสาะแสวง ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 สหวิทยาเขตเทพนิมิต ณ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์