ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ