ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.อบอจ ได้รับรางวัลดังนี้ 1.การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ระดับ ม.ปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศ รร.อำนาจเจริญ 2.การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “เยาวชนรักสถาบัน” ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 รร.อำนาจเจริญ ชมเชย รร.ปลาค้าววิทยานุสรณ์,รร.นาจิกพิทยาคม,รร.นายมวิทยาคาร 3.การประกวดจัดทำคลิปวิดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” รองชนะเลิศอันดับ 1 รร.นาจิกพิทยาคม ชมเช รร.อำนาจเจริญ, รร.นายมวิทยาคาร ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ