ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด