การอบรมเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ใน 5 ภูมิภาค ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ใน 5 ภูมิภาค ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร