ประเมินผลงานด้านเอกสารและ เชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม และโรงเรียนเสนางคนิคม

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชุดที่ 2 ประเมินผลงานด้านเอกสารและ เชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม และโรงเรียนเสนางคนิคม