นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และติดตามการนำโครงการ/กิจกรรม นโยบาย สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนในสหวิทยาเขตผาแต้ม ได้แก่ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารและโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเสิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง.ผอ.สพม.อบอจ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และติดตามการนำโครงการ/กิจกรรม นโยบาย สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนในสหวิทยาเขตผาแต้ม ได้แก่ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารและโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม เนื่องในวันตรุษจีน และได้เรียนเชิญดร.ทศพร ทักษิมา รองผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานเปิดงาน