คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษแบบช่วงเดียว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษแบบช่วงเดียว