หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัง หวัดอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์การประกวดส้มตำลีลา งานประเพณีแห่ยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์การประกวดเต้น YAK KU DANCE 2023 งานประเพณีแห่ยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.5-6 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Camp

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เชิญร่วมกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง