การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 18/2565 และประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวชี้วัดและองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธ านี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ดร. ทศพร ทักษิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 18/2565 และประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวชี้วัดและองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ