ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์วารี ชัยพิมลกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี