หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันจันทร์ทึ่ 23 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ และคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางจิรา ลังกา นางณัฎฐ์วารี แสนทวีสุข นางสาวปิยะนันท์ สมชาติและนายปัญญา สัมพะวงศ์ ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนในสหวิทยาเขต ได้แก่ โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร และโรงเรียนเกษมศรีมาวิทยาคาร ผลการนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม) ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม) ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย นายชิดชัย ขยายวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.อบอจ และ นางบุญมี พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม) ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกโลกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกโลกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานอำนวยการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกโลกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 โดยมี นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ และนายสุรชัย โสภาพรม ผอ.โรงเรียนนารีนุกูล ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มที่ 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และติดตามการนำโครงการ/กิจกรรม นโยบาย สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนในสหวิทยาเขตผาแต้ม ได้แก่ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารและโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และติดตามการนำโครงการ/กิจกรรม นโยบาย สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนในสหวิทยาเขตผาแต้ม ได้แก่ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารและโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเสิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รอง.ผอ.สพม.อบอจ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และติดตามการนำโครงการ/กิจกรรม นโยบาย สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนในสหวิทยาเขตผาแต้ม ได้แก่ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารและโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม เนื่องในวันตรุษจีน และได้เรียนเชิญดร.ทศพร ทักษิมา รองผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานเปิดงาน

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนในสหวิทยาเขตเดชนาอุดม ได้แก่ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรี โรงเรียนเดชอุดม และโรงเรียนนาเยียศึกษา ราชมังคลาภิเษก

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนในสหวิทยาเขตเดชนาอุดม ได้แก่ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรี โรงเรียนเดชอุดม และโรงเรียนนาเยียศึกษา ราชมังคลาภิเษก

วันศุกร์ทึ่ 20 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี นางสาวกชพร พันธ์ศิริ และนางสาวเกศินี โกมล นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนในสหวิทยาเขตเดชนาอุดม ได้แก่ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรี โรงเรียนเดชอุดม และโรงเรียนนาเยียศึกษา ราชมังคลาภิเษก ผลการนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

ตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

วันที่ 17,18-19 ม.ค.2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นางสาวเมทินี หวานอารมย์ ผอ.ตสน.สพม.อบอจ และคณะ ออกตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

ประชุมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

ประชุมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ ประชุมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

ภาพกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566

การประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผอ.สพม.อบอจ นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวงาม มิ่งเมือง สพม.อบอจ

ภาพกิจกรรม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โรงเรียนในสหวิทยาเขตผาแต้ม ได้แก่ โรงเรียน โขงเจียมวิทยาคม โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์และโรงเรียนอ่างศิลา

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โรงเรียนในสหวิทยาเขตผาแต้ม ได้แก่ โรงเรียน โขงเจียมวิทยาคม โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์และโรงเรียนอ่างศิลา

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางสาธิกา จันทนป และนางสาวณภัทรพร ศรีนวล ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนในสหวิทยาเขตผาแต้ม ได้แก่ โรงเรียน โขงเจียมวิทยาคม โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์และโรงเรียนอ่างศิลา