ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

*****รายละเอียดประกาศขายทอด สพม อบอจ*****