บุคคลต้นแบบ “เพชรน้ำหนึ่ง สพม.อบอจ” ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภทนักเรียน

ประเภทครู

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

ประเภทชุมชน