รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ...........
อยู่ระหว่างดำเนินการ...........
อยู่ระหว่างดำเนินการ...........
อยู่ระหว่างดำเนินการ...........
อยู่ระหว่างดำเนินการ...........
อยู่ระหว่างดำเนินการ...........
อยู่ระหว่างดำเนินการ...........
อยู่ระหว่างดำเนินการ...........