นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567