สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566