สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ............
อยู่ระหว่างดำเนินการ............
อยู่ระหว่างดำเนินการ............