การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2566
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2565
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2564