นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566

แผนบริหารงานบุคคล และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

แผนบริหารงานบุคคล และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564