สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.......

.......

.......