สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ.............
อยู่ระหว่างดำเนินการ.............
อยู่ระหว่างดำเนินการ.............
อยู่ระหว่างดำเนินการ.............
อยู่ระหว่างดำเนินการ.............
อยู่ระหว่างดำเนินการ.............
อยู่ระหว่างดำเนินการ.............
อยู่ระหว่างดำเนินการ.............

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.......

.......

.......