ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำอธิบายการร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

  1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
  2. ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
  3. ช่องที่อยู่ : กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
  4. ช่องหมายเลขโทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
  5. ช่องอีเมล์ : ให้กรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีให้ใส่ “-“
  6. ช่องรายละเอียดเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
  7. หากมีเอกสารประกอบการร้องเรียนเพิ่มเติม ให้ส่งไปที่ complaintospm29@gmail.com  (ระบุชื่อเรื่องร้องเรียน)   
  8. กดบันทึกที่คำว่า ส่ง       

        หมายเหตุ       
        1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

        2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 
ช่องทางการติดต่อ (การร้องเรียน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-422-186
โทรสาร : 045-422-185

complaintospm29@gmail.com 
http://www.secubac.go.th/